تاریخ پرداخت کمک به مستمری بگیران مشخص شد

تاریخ پرداخت کمک به مستمری بگیران مشخص شد

هم اکنون مقرر شده است کمک های کارگران بازنشسته که در حال حاضر تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی است افزایش یابد.

همچنین اطلاعات حاکی از آن است که پرداخت بایرام به مستمری بگیران از اسفند 1302 آغاز و میزان این بایرام بر اساس مصوبات هیئت وزیران توسط دولت تعیین می شود.

بر این اساس مبلغ پاداش پایان سال مستمری بگیران دولت در سال 1403 با توجه به میزان عیدی کارکنان دولت در همان سال تعیین می شود.

اما موضوع پرداخت عیدی کارگران بازنشسته یکی از موضوعات بحث برانگیز در ایام پایانی سال به شمار می رود و هر ساله بحران ها و اختلافات مختلفی را به همراه دارد.