خبر خوب برای مدعیان رفاه و میز کمک در ماه مه

خبر خوب برای مدعیان رفاه و میز کمک در ماه مه

علیرضا انجلسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل اظهار داشت: طبق هماهنگی های انجام شده و بر اساس قانون بودجه سال 1403 مستمری مشمولان مشمول سازمان بهزیستی همانند ماه گذشته امروز توسط سازمان هدف ارائه شد. وی افزود: این رقم برای خانوارهای یک نفره 99 هزار و 3720 تومان، دو نفره یک میلیون و 419 هزار و 600 تومان، سه نفره یک میلیون و 987 هزار و 440 تومان، چهار نفره دو میلیون و 555 هزار و 280 تومان و خانوارهای بیشتر 3 میلیون و 123 هزار و 120 تومان است. از طریق سازمان اجتماعی واریز شد.