متقاضیان بهزیستی و کمیسیون امداد باید حساب خود را بررسی کنند

متقاضیان بهزیستی و کمیسیون امداد باید حساب خود را بررسی کنند

برای برخی از مستمری بگیران اجتماعی و کمیته های مددکاری تا امروز مابه التفاوت 20 درصد پرداخت نشده است.

بر اساس آخرین اخبار دریافتی صبح امروز، مابه التفاوت 20 درصدی به مستمری بگیران بهزیستی و کمیسیون مزایا پرداخت شده است.

زمان واریز عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد دیروز یعنی اواسط اسفند ماه تعیین شد.