مصاحبه آقای گل اسکالال مقابل پرسپولیس ناخوشایند شد

مصاحبه آقای گل اسکالال مقابل پرسپولیس ناخوشایند شد

کمیته انضباطی اعلام کرد یکی از عوامل منتسب به تیم استقلال تهران دفاعیه ارائه کرده است.

با توجه به مصاحبه ای که آرش برهانی با عوامل منتسب به تیم استقلال تهران مبنی بر عدم رعایت ماده 71 ضوابط انضباطی و اظهارات کذب به داوران انجام داد، وی باید حداکثر ظرف 48 دقیقه دفاع کتبی خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال کند. ساعت ها.

منبع: فدراسیون فوتبال