پرداختی به مستمری بگیران بانک رفاه در اردیبهشت 1403 + جدول

پرداختی به مستمری بگیران بانک رفاه در اردیبهشت 1403 + جدول

حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1403 معادل 9 میلیون تومان خواهد بود. حداقل دستمزد مستمری بگیران در سال 1403 سی و پنج درصد افزایش می یابد.

مبلغ کمک عائله مندی مستمری بگیران در سال 1403 یک میلیون و 404 هزار و 110 تومان بوده است.

میزان حق اولاد هر فرزند بازنشسته در سال 1403 مبلغ 869 هزار تومان بوده است.

جدول افزایش دستمزد اردیبهشت 1403 بازنشستگان تامین اجتماعی

حداقل دستمزد 9 میلیون تومان
حق داشتن خانواده یک میلیون و 400 هزار تومان
مزایای کودک 869 هزار تومان

نکات مهم برای افزایش دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی:

افزایش دستمزد مندرج در این جدول حداقلی است که برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال می شود.

این امکان وجود دارد که برخی از بازنشستگان با توجه به سابقه خدمت و شرایط کاری خود از افزایش حقوق بیشتری بهره مند شوند.

همسر و فرزندان تحت تکفل مستمری بگیر حق تشکیل خانواده دارند.

به ازای هر فرزند زیر 18 سال حقوق کودکان به مستمری بگیر تعلق می گیرد.