آخرین جدول واریز حقوق بازنشستگان بانک رفاه در فروردین ماه

با مصوبه هیات وزیران 35 درصد به حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه می شود و این افزایش از اول فروردین ماه سال جاری اجرایی می شود. بخشی دیگر از مستمری بگیران دارای سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد 22 درصد + 690 هزار تومان است. این رقم نیز با حقوق اردیبهشت اعمال و پرداخت خواهد شد.

جدول تاریخ پرداخت مستمری بگیران بانک رفاه بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است:

آخرین جدول واریز حقوق بازنشستگان بانک رفاه در فروردین ماه

جدول افزایش دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه 1403 به همراه استحقاق فرزندان و اعضای خانواده به شرح زیر است:

4% 119,687,500
114,900,000 تومان

حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1403 معادل 9 میلیون تومان خواهد بود. حداقل دستمزد مستمری بگیران در سال 1403 سی و پنج درصد افزایش می یابد.

4% 107,187,500
102,900,000 تومان

مبلغ کمک عائله مندی مستمری بگیران در سال 1403 یک میلیون و 404 هزار و 110 تومان بوده است.

میزان حق اولاد هر فرزند بازنشسته در سال 1403 مبلغ 869 هزار تومان بوده است.

جدول افزایش دستمزد اردیبهشت 1403 بازنشستگان تامین اجتماعی

حق عائله مندی یک میلیون و 400 هزار تومان است

حقوق کودک 869 هزار تومان

نکات مهم برای افزایش دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی:
افزایش دستمزد مندرج در این جدول حداقلی است که برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال می شود.

این امکان وجود دارد که برخی از بازنشستگان با توجه به سابقه خدمت و شرایط کاری خود از افزایش حقوق بیشتری بهره مند شوند.

همسر و فرزندان تحت تکفل مستمری بگیر حق تشکیل خانواده دارند.

به ازای هر فرزند زیر 18 سال حقوق کودکان به مستمری بگیر تعلق می گیرد.