تهدیدات رشت یک خیابان صد ساله تهران را ویران کرد

کاربران نوشتند زاکانی (شهردار تهران) با این حرکت چهره خیابان معروف و صد ساله تهران را به هم ریخت.

تهدیدات رشت یک خیابان صد ساله تهران را ویران کردعکس وضعیت فعلی و قدیمی خیابان ولیعصر