حکم احتمالی تتلو اعلام شد

بر این اساس امیرحسین مکسودلو معروف به تتلو به اتهام تشویق مردم به فساد و منافی عفت به ۱۰ سال حبس، دعوت به قمار به ۲ سال حبس و به دلیل مخالفت با فعالیت تبلیغی در شعبه ۲۶ به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. از دادگاه انقلاب تهران و به جرم تخلف از موازین شرعی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

همچنین تتلو به اتهام سب النبی و توهین به مقدسات در دادگاه کیفری استان تهران پرونده داشت. لازم به ذکر است رأی صادره بدوی بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه می باشد.

حکم احتمالی تتلو اعلام شد