خبر خوب و خوشحال کننده مجلس برای سربازان

خبر خوب و خوشحال کننده مجلس برای سربازان

دهنوی افزود: سربازان متاهلی که در مناطق عملیاتی خدمت خود را به پایان می رساندند در فروردین ماه سال 1403 حداقل 10 میلیون و 230 هزار تومان حقوق دریافت کردند اما با اعتبارات مصوب مجلس در بودجه برای این امر حداقل حقوق سربازان اردیبهشت معادل 11 میلیون و 535 هزار تومان خواهد بود.

وی گفت: حداقل دستمزد متاهلین در مناطق شهری و غیرعملیاتی در فروردین 1403 معادل 7 میلیون و 990 هزار تومان است که با تصویب مجلس حداقل به 9 میلیون و 573 هزار تومان می رسد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 ادامه داد: حقوق سربازان مجرد در مناطق عملیاتی در ماه گذشته به حداقل 7 میلیون و 360 هزار تومان رسید و با اعتبارات جدید اضافه شده از سوی مجلس، حداقل حقوق سربازان مجردی که در مناطق عملیاتی خدمت می کنند باید 450 باشد. هزار تومان

وی گفت: حداقل حقوق سربازان مجرد فعال در مناطق غیر عملیاتی که در فروردین ماه به 4 میلیون و 400 هزار تومان رسیده بود، مجدداً به حداقل 5 میلیون و 460 هزار تومان افزایش می یابد.