صدور احکام جدید قانونی برای مستمری بگیران با تغییرات ویژه

صدور احکام جدید قانونی برای مستمری بگیران با تغییرات ویژه

احکام جدید حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی صادر و در سامانه مربوطه بارگذاری شد.

مستمری بگیران می توانند با مراجعه به سامانه، تصمیمات قانونی خود را مشاهده یا دریافت کنند. این احکام پس از افزایش مستمری ها از سوی دولت صادر شد.

پرداخت مستمری اردیبهشت ماه به مستمری بگیران به ترتیب حروف الفبا تا آخرین روز ماه ادامه خواهد داشت.