نحوه محاسبه افزایش حقوق مستمری بگیران بانک رفاه بر اساس این جدول

نحوه محاسبه افزایش حقوق مستمری بگیران بانک رفاه بر اساس این جدول

افزایش 35 درصدی دستمزد از ماه مه اعمال می شود و حقوق بازنشستگی در سایر سطوح نیز 22 درصد افزایش می یابد.

از بیستم به ترتیب حروف الفبا پرداخت مستمری از اردیبهشت ماه مستمری بگیران و مستمری بگیران سازمان بیمه گر آغاز می شود.

با مصوبه هیات وزیران 35 درصد به حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه می شود و این افزایش از اول فروردین ماه سال جاری اجرایی می شود. بخشی دیگر از مستمری بگیران دارای سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد 22 درصد + 690 هزار تومان است. این رقم نیز با حقوق اردیبهشت اعمال و پرداخت خواهد شد.

به گفته مدیر عامل SOS، معوقات ماه آوریل در ماه ژوئن پرداخت می شود.

در جدول زیر اضافه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه 1403 را مشاهده می کنید شایان ذکر است این جدول مختص کارکنان تامین اجتماعی نیست و شامل بازنشستگان تامین اجتماعی نیز می شود.