وضعیت آب و هوای تهران؛ هنوز نارنجی!

وضعیت آب و هوای تهران؛  هنوز نارنجی!

تهران از ابتدای سال تاکنون 9 روز هوای پاک، 179 روز هوای قابل قبول، 65 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 10 روز هوای ناسالم برای همه مردم داشته است.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: شاخص کیفیت هوا در حال حاضر 103 و وضعیت هوا نارنجی است.

بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر 103 و شرایط اقلیمی نارنجی و ناسالم است.

همچنین این شاخص در 24 ساعت گذشته 103 بوده و هوا برای گروه های حساس جامعه آلوده است.

تهران از ابتدای سال تاکنون 9 روز هوای پاک، 179 روز هوای قابل قبول، 65 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 10 روز هوای ناسالم برای همه مردم داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال گذشته 2 روز هوای پاک، 144 روز هوای قابل قبول، 103 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 10 روز هوای ناسالم برای همه مردم، 2 روز هوای بسیار ناسالم و 2 روز هوای خطرناک