98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 نفر

98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 نفر

این هواپیما در 17 دی ماه 1399 در ساعت 6:19 صبح، اندکی پس از برخاستن از فرودگاه بین‌المللی امام مورد اصابت دو فروند موشک با فاصله 24 ثانیه‌ای قرار گرفت. چندی بعد این هواپیما در حوالی شهیدشهر تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند.

در سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی 752، چند فیلم تلخ و شیرین از آن روزها را مرور کردیم:

98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 تن

98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 تن

98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 تن

98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 تن

98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 تن

98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 تن

98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 تن

98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 تن

98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 تن

98:10:18; 85 میلیون نفر منهای 167 تن