آیا حقوق بازنشستگان در این ماه پرداخت می شود؟

آیا حقوق بازنشستگان در این ماه پرداخت می شود؟

در حال حاضر پرداخت پاداش پایان خدمت به تازگی در برخی استان های کشور آغاز شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی 40 درصد از پاداش مستمری بگیران سال 1401 در استان کرمانشاه پرداخت شده است.

مستمری بگیران کشوری سال گذشته منتظر پرداخت کمک هزینه بازنشستگی هستند. سپرده گذاری در برخی استان ها آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، هنوز پاداش پایان خدمت مستمری بگیرانی که سال گذشته بازنشسته شده اند، پرداخت نشده است. معلمان بازنشسته و مستمری بگیران سایر وزارتخانه ها در انتظار دریافت حقوق معوق خود هستند و از تاخیر در پرداخت ها انتقاد می کنند.

این در حالی است که پیش از این وعده داده شده بود تمام معوقات بازنشستگان حداکثر تا شهریور یا مهرماه پرداخت شود.

در حال حاضر پرداخت پاداش پایان خدمت به تازگی در برخی استان های کشور آغاز شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی 40 درصد از پاداش مستمری بگیران سال 1401 در استان کرمانشاه پرداخت شده است.

مدیرکل بودجه این استان قول داد «حقوق و مرخصی مستمری بگیران تا پایان سال جاری پرداخت شود».

ظاهرا مستمری بگیران جهاد کشاورزی این استان حقوق معوقه خود را دریافت کرده اند.