اعلام تاریخ پرداخت مستمری بگیران لوس در بانک سپه

اعلام تاریخ پرداخت مستمری بگیران لوس در بانک سپه

مستمری و حقوق فروردین ماه 1403 مستمری بگیران و فعالان وظیفه و مستمری بگیران نیروهای مسلح تا نهم اردیبهشت ماه توسط بانک معاملات سازمان یعنی بانک سپه به حساب بانکی واریز می شود.

آخرین اخبار حاکی از آن است که تاخیر در پرداخت آخرین حقوق 1403 مستمری بگیر ارتش با انتقاد بازنشستگان همراه بوده است.