انتقاد از اجرا نشدن مابقی همسان سازی بازنشستگان

انتقاد از اجرا نشدن مابقی همسان سازی بازنشستگان

در این نامه با امضای سیدعلی حسینی (رئیس کانون بازنشستگان قرچک) از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواسته شده دستور اجرای توزیع متناسب بیست و پنج درصدی در دو ماه باقیمانده تا پایان سال جاری صادر شود. امسال. در این نامه آمده است که نهصد هزار مستمری بگیر منتظر تصمیم مدیرعامل هستند.

در نامه کانون بازنشستگان کرچک تاکید شده است که مراکز تحت فشار مستمری بگیران قرار دارند و بقیه تناسب باید به سرعت اجرا شود. در این نامه درخواست شده است مطالبات مستمری بگیران از ابتدای سال محاسبه و به حساب آنها واریز شود.

  علیرضا بیرانوند گلر از تیم ملی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی پذیرفته شد

دیدگاهتان را بنویسید