بزرگداشت استاد محمدعلی آذرشب برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت استاد و پژوهشگر برجسته محمدعلی آذرشب از اساتید و پیشکسوتان عرصه وحدت و وحدت امت اسلامی و زبان و ادبیات عرب برگزار می شود.