تاریخ انتخابات ریاست جمهوری چه زمانی است؟

تاریخ انتخابات ریاست جمهوری چه زمانی است؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد در مواردی مانند فوت، استعفا و عزل رئیس جمهور وظایف وی به طور موقت به شورایی سه نفره متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور.

به گزارش تجارت نیوز، با شهادت رئیس جمهور اسلامی ایران این سوال مطرح می شود که آیا انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار می شود یا قانون اساسی تدبیر دیگری اندیشیده است؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد در مواردی مانند فوت، استعفا و عزل رئیس جمهور وظایف وی به طور موقت به شورایی سه نفره مرکب از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور.

این شورا طبق اصل 131 قانون اساسی موظف است حداکثر ظرف 50 روز رئیس جمهور جدید را انتخاب کند.

متن کامل این اصل به شرح زیر است:

خبرنگار اصغر عسگری: در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در صورت پایان یافتن دوره ریاست جمهوری و عدم انتخاب رئیس جمهور جدید به دلیل وجود موانع یا عدم انتخاب رئیس جمهور. سایر موارد مشابه، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های خود را به عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور تشکیلات انتخاباتی رئیس جمهور جدید را در ظرف مهلت دارد. در صورت فوت معاون اول رئیس جمهور یا سایر مشکلاتی که مانع از انجام وظایف وی شود حداکثر پنجاه روز است و در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد شخص دیگری را به جای وی تعیین می کند.

با بیان اینکه از امروز که رئیس جمهور ایران به شهادت رسید، محمد باکر کلیباف، غلامحسین ادجه ای و محمد محبر دزفولی شورای موقت ریاست جمهوری را تشکیل می دهند و تا 27 تیرماه امسال فرصت دارند تا انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را برگزار کنند.

27 تیر یکشنبه است و انتخابات ایران روز جمعه برگزار می شود، بنابراین در نهایت دولت سیزدهم موظف است در 25 تیرماه انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند تا ایران تا 27 تیرماه رئیس جمهور بعدی خود را بشناسد.

منبع: ایسنا