تجمع معلمان بازنشسته علیه برنامه و بودجه

تجمع معلمان بازنشسته علیه برنامه و بودجه

جمعی از 1400 نفر از بازنشستگان فرهنگی امروز (9 اردیبهشت) مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند.

اعتراض این مستمری بگیران به عدم اعمال تناسب و رتبه بندی 90 درصدی است. آنها خواستار صدور احکام جدید قانونی و عدالت هستند.

این مستمری بگیران معتقدند که دستمزدشان از بین رفته و باید بازگردانده شود.