جدول تاریخ پرداخت بازنشستگان تامین اجتماعی

جدول تاریخ پرداخت بازنشستگان تامین اجتماعی

با تصمیم هیات وزیران 35 درصد به حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی اضافه می شود و این افزایش از اول فروردین ماه سال جاری اجرایی می شود. بخشی دیگر از مستمری بگیران دارای سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد 22 درصد + 690 هزار تومان است. این مبلغ نیز با حقوق اردیبهشت اعمال و پرداخت خواهد شد.

به گفته مدیر عامل SOS معوقات فروردین ماه نیز در خرداد پرداخت خواهد شد.

جدول تاریخ پرداخت مستمری بگیران بانک رفاه بر اساس حروف الفبا به شرح زیر است:

نام نامه تاریخ پرداخت
AA 20.02.1403
حرف B به S. شعبه تا 2000 نفر 21/2/1403
حرف S برای شعب تا 2000 نفر 22/2/1403
ب 23/2/1403
P، T، S 24.02.1403
ج، ج، ج، ص 25/2/1403
یا یا یا 26.02.1403
ح، همکاران بازنشسته 27/2/1403
A، C، R 28.02.1403
بانک های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات 29.02.1403
تی، دی، اچ 29.02.1403
G، L، W، H، G، Y، Z، K، D، Sh 30.02.1403
الف، ن، م، بنیاد شهید