جدول محاسبه افزایش حقوق مستمری بگیران خرداد 1403

جدول محاسبه افزایش حقوق مستمری بگیران خرداد 1403

35 درصد به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه می شود و این افزایش از اول فروردین ماه سال جاری اجرایی می شود. بخشی دیگر از مستمری بگیران دارای سایر سطوح درآمدی هستند که افزایش حقوق این افراد 22 درصد + 690 هزار تومان است. این رقم نیز با حقوق اردیبهشت اعمال و پرداخت خواهد شد.

به گفته مدیر عامل SOS معوقات فروردین ماه نیز در خرداد پرداخت خواهد شد.

حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1403 معادل 9 میلیون تومان خواهد بود. حداقل دستمزد مستمری بگیران در سال 1403 سی و پنج درصد افزایش می یابد.

مبلغ کمک عائله مندی مستمری بگیران در سال 1403 یک میلیون و 404 هزار و 110 تومان بوده است.

میزان حق اولاد هر فرزند بازنشسته در سال 1403 مبلغ 869 هزار تومان بوده است.

جدول افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در اردیبهشت 1403

حداقل دستمزد 9 میلیون تومان
حق داشتن خانواده یک میلیون و 400 هزار تومان
مزایای کودک 869 هزار تومان