خبر مهم از تصمیم کمیته انضباطی برای دربی

خبر مهم از تصمیم کمیته انضباطی برای دربی

کمیسیون انضباطی فدراسیون فوتبال رای اصلاحی دیدار پرسپولیس و استقلال را صادر کرد.

با توجه به این؛ با توجه به اینکه در بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 1759 مورخ 7/10/1402 عبارت «در نیم فصل دوم» پس از برگزاری مسابقات رسمی به طور تصادفی حذف شده است، مصوبه فوق به شرح فوق به استناد بند 15 ق. ماده 21 آیین نامه انضباطی

تصمیم اصلاح شده نیز می تواند قابل تجدید نظر باشد و از ارائه نسخه ای از تصمیم اصلی بدون نسخه ای از تصمیم اصلاح شده جلوگیری شود.