خبر مهم برای مستمری بگیران تامین اجتماعی بانک رفاه

خبر مهم برای مستمری بگیران تامین اجتماعی بانک رفاه

احکام جدید حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی صادر و در سامانه مربوطه بارگذاری شد.

مستمری بگیران می توانند با مراجعه به سامانه احکام قانونی خود را مشاهده یا دریافت کنند. این احکام پس از اعلام افزایش مستمری ها از سوی دولت صادر شد.

پرداخت مستمری اردیبهشت ماه به مستمری بگیران به ترتیب حروف الفبا تا آخرین روز ماه ادامه خواهد داشت.