دفاعیات محمدحسین میشاقی به اتهام فساد مالی

دفاعیات محمدحسین میشاقی به اتهام فساد مالی

محمدرضا میتزاگی در برنامه تاپ فوتبال از عوامل این برنامه در برابر اتهام فساد مالی دفاع کرد.

محمدرضا میتزاگی در دفاع از عوامل این برنامه در برابر اتهام فساد مالی اعلام کرد که هر شخص یا رسانه ای باید مدارکی علیه آنها منتشر کند.