دولت آمریکا مسئول اصلی قتل‌عام ۱۷هزار فلسطینی است

سخنگوی دولت:

سخنگوی دولت گفت: دولت آمریکا مسئول اصلی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی است که در کشتار 17 هزار فلسطینی به کشتار کودکان پرداخت.