سند در حال ظهور در مورد قطع درختان در پارک کیتاریا

سند در حال ظهور در مورد قطع درختان در پارک کیتاریا

در 24 ساعت گذشته رسانه های وابسته به نهادهای رسمی به ویژه خبرگزاری های مرتبط با شهرداری زاکانی بوق های تبلیغاتی خود را فعال کردند تا به افکار عمومی ثابت کنند که هر آنچه تاکنون در مورد قطع درختان و از بین رفتن فضای سبز گفته شده است. فضایی در پارک کیتاریا برای ساخت مسجد جعلی است.

اکنون اسنادی منتشر شده که نشان می دهد شهرداری از حدود یک سال پیش تاکنون در زمینی به مساحت 820 متر مربع اقدام به جابجایی درختان کرده و طبق آخرین گزارش، چهار اصله درخت برای زمستان مانده است.

آقای سلازگه اگر همدست و همدست دروغگویان نیست، بهتر است به راحتی ادعای آنها را باور نکند و با طناب پوسیده زاکانی و اقدامات ضد محیطی او وارد چاه نشود.

سند در حال ظهور در مورد قطع درختان در پارک کیتاریا