شوک برای امیر گیل نویی و تیم ملی

شوک برای امیر گیل نویی و تیم ملی

خداداد عزیزی که پیش از این به عنوان مشاور و کادر فنی تیم ملی انتخاب شده بود تصمیم گرفت با هدایت کلانوی همکاری خود را با این تیم متوقف کند.

خداداد عزیزی با یکی از نزدیکان کلانوی تماس گرفته و تصمیم او را به اطلاع او رسانده و حالا باید دید سرمربی تیم ملی چه واکنشی به تصمیم او خواهد داشت.

عزیزی گفت:

به دلیل برخی مشکلات شخصی و خستگی، تمایلی به ادامه همکاری ندارم. امیدوارم بتوانم گالنوی را متقاعد کنم که از اردوی بعدی تیم ملی در کنار این تیم نباشم.