قیمت یک کیلوگرم گوسفند زنده در بازار چقدر است؟

قیمت یک کیلوگرم گوسفند زنده در بازار چقدر است؟

قیمت جدید دام زنده در بازارهای روز سراسر کشور اعلام شد. بر اساس این گزارش متوسط ​​قیمت هر کیلوگرم گوسفند بین 290 تا 300 هزار تومان است.

قیمت جدید دام زنده در روز میدان اعلام شد که بر این اساس هر کیلوگرم گوسفند ذبح شده در بازار تهران با افزایش هفته گذشته بین 305 تا 330 هزار تومان متغیر است.

قیمت هر کیلوگرم گوساله زنده بین 180 تا 200 هزار تومان متغیر است. در بازار روز اصفهان قیمت هر کیلوگرم گوسفند زنده در این بازار بین 240 تا 280 هزار تومان است.

در بازار دام مشهد قیمت گوسفند زنده 290 هزار تا 310 هزار تومان است. یک گوساله ذبح شده بین 185 تا 190 هزار تومان قیمت دارد.

در بازار روز قم قیمت هر کیلوگرم گوسفند بین 290 تا 300 هزار تومان است. میانگین قیمت دام زنده در این بازار 245 هزار تومان است.

به طور کلی میانگین قیمت گوسفند زنده در بازار با افزایش 25 هزار تومانی حدود 290 هزار تومان است. قیمت گوساله 194 هزار تومان.

لازم به ذکر است که قیمت های درج شده مربوط به گاوهای کشتار شده است و ممکن است سایر دام ها کمتر از این مقادیر قیمت گذاری شوند.

استان / نام محصول، گوسفند، گوساله، متوسط، حداقل، حداکثر، حداقل، حداکثر، تهران، اصفهان، خراسان، رضوی، فارس، قم، مرکزی، چهارمحال، بختیاری، میانگین 2900000

3,050,000 3,300,000 1,800,000 2,000,000 2,537,500
2,800,000 3,000,000 1,900,000 2,000,000 2,425,000
2,900,000 3,100,000 1,850,000 1,900,000 2,437,500
2,700,000 2,750,000 1,950,000 2,000,000 2,350,000
2,900,000 3,000,000 1,900,000 2,030,000 2,457,500
2,800,000 3,000,000 1,900,000 2,050,000 2,437,500
2,600,000 2,700,000 1,900,000 2,000,000

1,941,429