هوای تهران روز جدید آلوده است

همچنین شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته 126 و شرایط جوی ناسالم بود.

تهران از ابتدای سال تاکنون 9 روز هوای پاک، 200 روز هوای قابل قبول، 85 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 12 روز هوای ناسالم برای همه مردم داشته است.

هوای تهران هرگز در وضعیت بسیار ناسالم و خطرناکی نبوده است. شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم می شود که شامل «هوای پاک 0 تا 50»، «هوای قابل قبول (سالم) یا متوسط ​​از 51 تا 100»، «هوای ناسالم 101 تا 150 برای گروه های حساس» است. ، “151 تا 200 هوای ناسالم”، “201 تا 300 هوای بسیار ناسالم”، “301 تا 500 شرایط کیفی هوا خطرناک”.