چرا سعید جلیلی درباره رابطه اش با ساداتی نژاد سکوت کرده است؟

چرا سعید جلیلی درباره رابطه اش با ساداتی نژاد سکوت کرده است؟

سازندگی با طرح این سوال که چرا سعید جلیلی درباره رابطه خود با ساداتی نژاد سکوت کرده است؟

بر اساس گزارش ساخت و ساز در بخش هایی از این گزارش آمده است:

امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که تحریم ها چه آثاری داشت و چه بر سر مردم آورد، اما عجیب است که آقای جلیلی به جای اینکه این روزها فقط از فساد در دولت آقای رئیسی صحبت کند و از نسبت او با آقای ساداتی نژاد، وزیر سابق کشاورزی که محکوم کرد، باید صحبت کند و توضیح دهد که با آنها چه کار دارد، او حملات خود را متوجه حامیان توسعه کرد و آنها را اراذل و اوباش خواند.

عجیب نیست که هنوز از فساد دباش حرفی نزده است؟ توضیح دادید که چگونه فساد جزئی از عدالت نیست؟ آیا اقامه عدالت به دور از مفسده و سوء استفاده نیست؟

آقای جلیلی! عدالت در نمایش اجرا نمی شود. عدالت اساساً نمایشی نیست که در آن شخصی با ماشین ارزان قیمتی رانندگی کند و سادگی خود را به رخ بکشد