کرنر تفاضل گل بازی استقلال – فولاد

کرنر تفاضل گل بازی استقلال – فولاد

در پایان بازی استقلال و فولاد در حالی که خیلی ها باور نمی کردند که کرنر منجر به گل استقلال شده باشد، احمد النامه به نقل از حمید بوحمدان گفت که تصمیم اساسی فر به دلیل برخورد توپ با انگشت پایش صحیح بوده است. فولادی ها بعداً ادعای خود را پس گرفتند و معتقد بودند کرنری که به آن اشاره کردند، کرنر منتهی به گل نبوده، بلکه به معنای کرنر متفاوتی است.

در نهایت بحث کرنر استقلال به پایان رسید و در بررسی صحنه ها در کمیته داوران مشخص شد توپ قبل از بیرون رفتن به پای حمید بوحمدان برخورد کرده و این کرنر درست بوده است.

علی خسروی یکی از اعضای کمیته داوران می گوید: در جلسه پس از بررسی دقیق صحنه از زوایای مختلف، نظر کلی بر صحت کرنر استقلال بود. در این صحنه توپ توسط پای مدافع حمل شد.