کنایه شدید محمد مهاجری از دولتمردان

کنایه شدید محمد مهاجری از دولتمردان

مهاجری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

تصویب تعطیلی شنبه ها موافقان و مخالفان قوی دارد. اما دولت ها در این مورد سکوت کرده اند.

حتما با خود می گویند: هفت روز هفته تعطیلیم و اگر شنبه اضافه شود، هشت روز هفته تعطیل می شویم!

کنایه شدید محمد مهاجری از دولتمردان