کودکان رفح زیر آوار بمباران + فیلم

یونیسف هشدار داده است که برای 600000 کودک در رفح “هیچ جایی امن نیست”.