8 گروهی که از محدوده رتبه بندی معلمان خارج می شوند؟

8 گروهی که از محدوده رتبه بندی معلمان خارج می شوند؟

نیروهای اداری

– نیروهای فاقد کد شناسایی کارگری مورد تایید سازمان اداری و کارگری کشور

– کارکنان منصوب یا منتقل شده به سایر دستگاه های اجرایی (با یا بدون حفظ پست سازمانی)

کارکنان منصوب در مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونینی که از آموزش و پرورش حقوق می گیرند)

نیروهای اضافی یا در دسترس مدرسه

کلیه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می کنند

– افرادی که در مرخصی بدون حقوق هستند، افراد انتقالی به دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی.

– و افراد منصوب به تحصیل مشمول این آیین نامه نمی باشند.

کدام گروه از معلمان رتبه بندی می شوند؟
ماه سوم آیین نامه به موضوعات رتبه بندی می پردازد که بر اساس آن مشمولان این آیین نامه مشمول طرح رتبه بندی معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی هستند که در حال حاضر فقط در واحدهای آموزش و پرورش به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند.

موضوعات لایحه استفاده از کارکنان اداری وزارت آموزش و پرورش که به عنوان معلم منصوب می شوند، مشمول طرح طبقه بندی پست های معلمان در کشور و احتساب سنوات آنها – مصوب شورای انقلاب اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 و اصلاحات بعدی آن.

کارکنان اداری شاغل در سمت های کارشناسی و بالاتر که با توجه به ضوابط و شرایط مربوط به یکی از رشته های طبقه بندی معلمان منصوب می شوند از لحظه تغییر سمت و شروع به تدریس مشمول نظام رتبه بندی می شوند. در صورت بازگشت به کار در پست های اداری، با توجه به شرایط مربوطه، نمرات فوق العاده نخواهند داشت