آذری جهرمی: بازگشت ناگهانی طرح پدافند باز به مجلس دو معنا دارد/ یکی از آنها این است که طراحان طرح احتمال دولت تک مجلسی را زیاد می دانند.

آذری جهرمی: بازگشت ناگهانی طرح پدافند باز به مجلس دو معنا دارد/ یکی از آنها این است که طراحان طرح احتمال دولت تک مجلسی را زیاد می دانند.
محمدجواد آذری جهرمی نوشت: بازگشت ناگهانی طرح صیانت از صحن علنی در روزهای پایانی و کسل کننده این مجلس ضعیف دو معنا بین سطر دارد: اول اینکه طراحان امید خود را از تصویب این طرح در آینده از دست داده اند. مجلس با توجه به ترکیب آن. دوم اینکه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم معتقدند امکان دولت تک دوره ای زیاد است بنابراین می خواهند مصوبه توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولت خارج کنند.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت:

بازگشت ناگهانی طرح دفاع به صحنۀ علنی در روزهای پایانی و کسل کننده این مجلس ضعیف دو معنا در میان است:

اول اینکه برنامه ریزان امید خود را به تصویب این طرح در مجلس آینده به دلیل ترکیب آن از دست داده اند.

دوم اینکه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم معتقدند امکان دولت تک دوره ای زیاد است بنابراین می خواهند مصوبه توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولت خارج کنند.

هر دو گزینه معنای یکسانی دارند، اعتبار آنها سقوط کرده است.