آیا تتلو وکیل می گیرد؟/ تخفیف مجازات شامل او می شود؟

آیا تتلو وکیل می گیرد؟/ تخفیف مجازات شامل او می شود؟

قانون «مجازات اسلامی» فردی را که مرتکب اعمالی مانند جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، افتتاح مرکز فساد و فحشا و نیز اشاعه فساد یا فحشا شود، مفسد الارض دانسته و فوت را در نظر گرفته است. مجازات برای او و جرم تتلو نیز در این قانون لحاظ شده است.

عنوان اتهامات هنوز رسما اعلام نشده است. اما از ذکر اعمالی مانند شکنجه، تجاوز جنسی، فحاشی، حبس، غفلت و… همه این موارد به عنوان عناصر مادی احتمالاً تحت عنوان «افساد الارض» مطرح می‌شود.

به گزارش شرق، ماده 286 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) شخصی را که مرتکب اعمالی از قبیل جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد، افتتاح مرکز فساد و فحشا و اشاعه فساد یا فحشا می‌شود، چنین می‌داند. «مفسد الارض» و مجازات اعدام برای او مقرر شده است; اما در تبصره این ماده آمده است که عدم پوشش این اقدامات موجب تخفیف مجازات به درجه 5 (دو تا پنج سال) یا درجه 6 (شش ماه تا دو سال) می شود.

به نظر می رسد انتخاب حوزه قضایی تهران برای محاکمه به تشخیص مقامات قضایی و تجویز دیوان عالی کشور بر اساس ماده 420 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) باشد. در غیر این صورت مراجع قضایی محل بازداشت (ارومیه) معتبر بوده است. طبق روال، متهم تحت این عنوان مجرمانه باید در بازداشتگاه اوین باشد و پرونده وی در بازپرسی دادسرای ناحیه 33 تهران (شهید مقدس) در حال انجام تحقیقات مقدماتی است.

در ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی به جرائمی از قبیل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و فساد در کشور شناخته شده است. در تهران شعبه های دادگاه انقلاب اسلامی در مجتمع بارگاه آیت الله محمدی گیلانی واقع در خیابان معلم مستقر هستند. در عمل، چنین مواردی برای رسیدگی به یکی از سه شعبه 15، 26 یا 28 ارجاع می شود.

بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در کلیه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و در صورت عدم امکان انتخاب وکیل باید برای آنها وکیل فراهم شود. به معنای تعیین وکیل»؛ اما در تبصره ماده 48 قانون «آیین دادرسی کیفری» در مورد جرائمی از قبیل اقدامات علیه امنیت داخلی و خارجی یا فساد در کشور، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین پرونده باید وکیل خود را از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند.

البته این شرط منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی یا تعقیب می باشد که در نتیجه در مرحله رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی و اعتراض به حکم، محدودیتی برای انتخاب وکیل وجود ندارد. در صورتی که اتهام نهایی کیفرخواست «افساد در کشور» باشد، طبق ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری، با توجه به مجازات این جرم (فوت) حضور وکیل ضروری است و در صورت استنکاف متهم. برای تعیین وکیل، دادگاه مکلف به تعیین وکیل است.

در صورتی که (باز هم با فرض اینکه عنوان اتهام در کیفرخواست «افساد در کشور» باشد) متهم این جرم در دادگاه انقلاب اسلامی تبرئه و به اعدام محکوم نشده است. به موجب ماده ۴۲۸ قانون فوق الذکر حکم صادره قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی ایران است.

توبه یا پشیمانی از گناه امری است بین انسان و خدایش; اما در قانون «مجازات اسلامی» در موضوعی به نام «توبه کیفری» این نهاد به عنوان راهکاری برای رهایی از مجازات و بازگشت مجرم به جامعه مطرح شده است. از آنجایی که «افساد در کشور» جرم محدود محسوب می‌شود، ماده ۱۱۴ این قانون به این موضوع اشاره می‌کند: «در جرائم موجب حد، به استثنای قذف و محاریبه، در صورتی که متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و توبه و ندامت او باشد. تصحیح به قاضی ثابت می شود، مرز از او می افتد.

همچنین در صورتی که جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شود، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند از رئیس قوه قضائیه عفو مجرم را بخواهد. بدیهی است عفو تأثیری در پرداخت غرامت بزه دیدگان و رسیدگی به پرونده هایی با شاکیان خصوصی که تحت عنوان اتهام اصلی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، نخواهد داشت.