ارسال به افشاگر: رسیدگی به اشتباهاتی که منجر به شهادت رئیسی و همرزمانش شد را در اولویت قرار دهید.

ارسال به افشاگر: رسیدگی به اشتباهاتی که منجر به شهادت رئیسی و همرزمانش شد را در اولویت قرار دهید.

میرسلیم خطاب به محمد محبر نوشت: آقای محبر رسیدگی به اشتباهاتی که منجر به شهادت رئیس جمهور فقید و همکارانش شد را در اولویت قرار دهد. این بلا برای نظام ما بسیار مضر است.

مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس یازدهم پس از شهادت ابراهیم رئیسی و یارانش خواستار توجه به اشتباهات منجر به این حادثه شد.

به گزارش انتخاب، میرسلیم در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به محمد محبر نوشت: آقای محبر رسیدگی به اشتباهاتی که منجر به شهادت رئیس جمهور فقید و همکارانش شد را در اولویت قرار دهد. این بلا برای نظام ما بسیار مضر است.ارسال به افشاگر: رسیدگی به اشتباهاتی که منجر به شهادت رئیسی و همرزمانش شد را در اولویت قرار دهید.