ارسال رایگان با ماشین به معلمان

ارسال رایگان با ماشین به معلمان

این برنامه ها عموما برای حمایت از معلمان و تشویق آنها به ادامه کار در زمینه آموزش ایجاد می شود.

به عنوان مثال، برخی از ایالت های ایالات متحده برنامه هایی دارند که به معلمان اجازه می دهد تحت شرایط خاص خودروهای رایگان یا با تخفیف خریداری کنند. علاوه بر این، برخی از کشورها ممکن است برنامه های عمومی یا خصوصی داشته باشند که به معلمان اجازه می دهد یک ماشین رایگان یا با تخفیف دریافت کنند.