استقلال دوباره یک روز جدید محکوم شد

استقلال دوباره یک روز جدید محکوم شد

کمیسیون وضعیت بازیکنان در مورد برخی از پرونده های مطرح شده در این کمیسیون تصمیمات زیر را صادر کرده است:

* با توجه به شکایت سعید جلالی راد از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 18 میلیارد و 55 میلیون ریال بابت تقاضای اولیه و مبلغ 707 میلیون و 873 هزار و 250 ریال بابت هزینه تولید محکوم شد. علیه شاکی همچنین کمیسیون اساسنامه با صدور رای به رد ادعای خواهان به مبلغ یک میلیارد و 445 میلیون ریال پرداخته است.

* در پی شکایت حمید نعمتی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون ریال بابت دعوی اصلی و 57 میلیون و 225 هزار ریال بابت هزینه دادرسی از خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت امیرعلی طاهری از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت 500 میلیون ریال بابت اصل مطالبه و مبلغ 19 میلیون و 75 هزار ریال بابت هزینه دادرسی از خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت نیما مختاری از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 400 میلیون ریال بابت دعوی اصلی و 53 میلیون و 410 هزار ریال بابت هزینه دادرسی از خواهان محکوم شد.