اولین رسوایی در فوتبال ایران

اولین رسوایی در فوتبال ایران

در روزهای اخیر دادگاهی در استان کرمان در خصوص اتفاقات رخ داده در باشگاه مس از سال 1400 تاکنون تشکیل شد که در آن 2 مدیر و یک چهره رسانه ای احضار شدند.