جزئیات محاسبه افزایش حقوق مستمری بگیران کشوری و لشکری ​​+ جدول

جزئیات محاسبه افزایش حقوق مستمری بگیران کشوری و لشکری ​​+ جدول

میزان افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران کشوری 20 درصد نسبت حقوق قضات و معلمان 6 هزار و 876 تومان نسبت حقوق کارمندان دولت 482 تومان حق داشتن خانواده یک میلیون و 400 هزار و 410 تومان حقوق خانوادگی کارکنان دارای 3 فرزند یا بیشتر یک میلیون و 820 هزار و 533 تومان مزایای کودک 859 هزار و 562 تومان حقوق فرزندان کارکنان دارای 3 فرزند یا بیشتر یک میلیون و 117 هزار و 430 تومان سقف حقوق 70 میلیون حداقل دستمزد برای کارکنان 10 میلیون حداقل دستمزد مستمری بگیران کشوری و لشکری 9 میلیون تومان حقوق والدین شهدا 15 میلیون