حسن روحانی: در مجلس خبرگان جناح چهارم تندروها این حرف را زدند که بدون هاشمی روحانی به دنبال خبرگان باشیم.

حسن روحانی: در مجلس خبرگان جناح چهارم تندروها این حرف را زدند که بدون هاشمی روحانی به دنبال خبرگان باشیم.

متن کامل این بخش از مصاحبه به شرح زیر است:

من در مجلس سوم از خبرگان استان سمنان بودم. برای چهارمین دوره خبرگان جامعه روحانیت مبارز بحث تهران مطرح شد و پیشنهاد شد که در این دور از استان تهران کاندید شوم، بحث و رای گیری شد و تقریبا همه به جز من رای دادند. اینطوری وارد لیست تهران شدم.

قرار شد فهرست خبرگان بین جامعه مدرسین و روحانیون مورد مشورت قرار گیرد و فهرست واحدی به نام فهرست جماعات داده شود. در جامعه مدرسین چند نفر مخالف نبودن نام من در لیست تهران بودند. لیست دیگری تهیه کرده بودند. این خبر به اطلاع جامعه روحانیون مبارکه رسید و جناب آقای مهدوی کنی که دبیر جامعه روحانیون تهران مبارز و از اعضای باسابقه بوده و پس از شهادت شهیدانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری از افراد برجسته بوده است. در جلسات حضور پیدا کنید حتی زمانی که آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی از روحانیت بودند، آقای مهدوی کنی منشی بود. همه شیخیه او را پذیرفتند.

وقتی این خبر به گوش آقای مهدوی کنی رسید، ایشان به جامعه مدرسین پیغام دادند که هیچکس را ناامید نخواهیم کرد. ایشان از موسس جامعه روحانیت مبارز هستند و اگر اصرار دارید لیست جداگانه ای برای تهران می دهیم. با پیام آیت الله مهدوی کنی جامعه مدرسین انصراف دادند و نام من در لیست قرار گرفت. البته در جلسه خبرگان جریان چهارم تندرو در تهران این حرف را زده بودند که بدون هاشمی روحانی به دنبال خبرگان باشیم. تندروها نیز در پست های خود به این موضوع اشاره کردند. برای تهران لیستی تهیه کرده بودند که اسم آقای هاشمی و اسم من نبود. [فهرست] 16 نفر دیگر هم این کار را کرده بودند، در تهران هم تبلیغات زیادی کرده بودند که البته تاثیرگذار نبود.