داستان شبنم کولیهانی در یک جمله کاملا کلیشه ای

شبنم کلیهانی طبق معمول استوری خود را منتشر کرد اما این بار نوشت: چقدر بابت داشته هایت سپاسگزاری؟

دیدگاهتان را بنویسید