مرکز آمار اعلام کرد که قیمت آپارتمان‌ در تهران کاهش یافت

در این گزارش مرکز آمار همراه با شاخص قیمت، میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران نیز آورده شده است. بنابراین برای اطلاع از میزان تغییر قیمت آپارتمان های مسکونی باید از شاخص قیمت و برای اطلاع از سطح قیمت از میانگین قیمت استفاده کرد.

شاخص قیمت (آوریل 1400=100)

در آذرماه 1402، شاخص بهای آپارتمان های مسکونی در تهران به 274.4 رسید که نسبت به ماه قبل (282.5) 2.9 درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش تورم ماهانه

تورم ماهانه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به ماه قبل است. در آذر 1402 تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 2.9- درصد بوده که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل (1.5 درصد)، 4.4 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش لحظه ای تورم

تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آذرماه 1402 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران به 57.5 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه این ماه نسبت به ماه قبل (۶۸.۷ درصد) ۱۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه

نرخ تورم سالانه درصد تغییر مقادیر میانگین شاخص قیمت در سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل است. تورم سالانه آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذرماه 1402 به 85.7 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل (86.3 درصد) 0.6 واحد درصد کاهش داشت.

میانگین قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران به تفکیک منطقه

در آذرماه 1402 متوسط ​​موزون قیمت آپارتمان های مسکونی فروخته شده در تهران به ترتیب به 802 هزار، 986 هزار، 759 هزار و 230 هزار ریال رسید. در این ماه منطقه 1 با میانگین وزنی 1.571.630.000 ریال بیشترین قیمت و منطقه 19 با میانگین وزنی 408.391.000 ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند.