وزیر ورزش خبر خوشی برای استقلال و پرسپولیس داد

وزیر ورزش خبر خوشی برای استقلال و پرسپولیس داد

کیومارت هاشمی وزیر ورزش و جوانان با اعلام اینکه استقلال و پرسپولیس تا پایان سال به بخش خصوصی واگذار می شود، گفت: این فقط یک شعار نخواهد بود و با تصمیمات خصوصی سازی اجرایی می شود و دستاورد بزرگی محسوب می شود. این یک خدمت بزرگ به ورزش است و به وزارت ورزش و جوانان اجازه می دهد تا بر سایر وظایف اصلی وزارت ورزش تمرکز کند. همه این شرایط باعث شده است که وزارت ورزش و جوانان از وظایف خود در امر ترویج ورزش غفلت کند.