وضعیت نهایی روغن های آلوده؛ توزیع یا موجودی؟

وضعیت نهایی روغن های آلوده؛  توزیع یا موجودی؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا امروز روغن های نامرغوب ترخیص نشده اند، روغن ها در انبار نگهداری می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آزادسازی 47 هزار تن روغن نامرغوب که پاسخ قوه قضائیه را نیز در پی داشت، با اشاره به برنامه قوه قضائیه برای رسیدگی به نقش مخرب اخبار جعلی در برهم زدن آرامش روانی مردم، گفت: این خبر در مورد روغن های آلوده، با پیگیری های رئیس قوه قضائیه و دستورات وی به دستگاه های مختلف قضایی، هیچ دستگاهی حق ترخیص محصولات نامرغوب را ندارد و تاکنون روغن های نامرغوب ترخیص نشده است و در صورت وجود روغن پاک شده آن مسئول استانداردهای لازم است.

به گزارش میزان، اصغر جهانگیر گفت: طبق آخرین گزارش در خصوص روغن های نامرغوب، تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده و روغن ها در انبار نگهداری می شود که به زودی مشخص می شود. همچنین در رابطه با ادعاهای افراد باید ابعاد مختلف آنها بررسی و سپس اطلاع رسانی شود.