اجتماع ۵ هزار دختر دانشجو به مناسبت روز دختر در حرم بانوی کرامت