اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان، مستمری بگیران و کارگران

اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان، مستمری بگیران و کارگران

حسینعلی حاجی دلیقانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتقادات وارده به دولت پس از مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان دولت، اظهار کرد: نظر من این است که وقتی قانون دائمی داریم چرا باید رها کنید. این قانون و از قانون موقت پیروی کنید.

نماینده شاهین شهر در اصفهان ادامه داد: ما قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری داریم که در ماده 125 آمده است که دولت باید بر اساس تورمی که از بانک مرکزی درخواست می کند حقوق کارکنان خود را افزایش دهد و می گیرد. تصمیمات و اقدامات بر این اساس همچنین در خصوص مستمری بگیران تامین اجتماعی باید طبق ماده 96 قانون تامین اجتماعی که میزان افزایش دستمزد باید برابر با نرخ تورم باشد، عمل شود. و همچنین ماده 41 قانون تامین اجتماعی. قانون کار که همین بحث را برای کارگران دارد.

وی تاکید کرد: دیدگاه ما اجرای آن چیزی است که در قانون مقرر شده است که می تواند انگیزه خدمتگزاران را در ارائه خدمات افزایش دهد.

حاجی دلیگانی در پاسخ به این نگرانی که دولت افزایش 2 درصدی حقوق کارکنان 18 تا 20 درصدی را از منابعی مانند افزایش قیمت بنزین جبران کند، گفت: قطعاً خیر. و من مخالف افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بودم و رای منفی دادم و فکر می کنم باید کاری کنیم که فشاری به مردم وارد نشود.