افزایش آمار اجاره پارکینگ; ماهیانه 1.5 تا 3 میلیون تومان!

افزایش آمار اجاره پارکینگ;  ماهیانه 1.5 تا 3 میلیون تومان!

در تهران معمولا هزینه اجاره پارکینگ بین 1.5 تا 3 میلیون تومان است.

با توجه به اینکه اکثر شهروندان به ویژه در تهران با مشکل پارکینگ مواجه هستند، بسیاری از آنها پارکینگ را اجاره می کنند. به عنوان مثال قیمت اجاره پارکینگ در ضلع جیحون تهران ماهیانه 1.5 میلیون تومان با 20 میلیون ودیعه است. به طور کلی هزینه اجاره پارکینگ ها معمولا بین 1.5 تا 3 میلیون تومان است.

به گزارش روزگار خودرو، با توجه به اینکه اکثر شهروندان به ویژه در شهر تهران با مشکل پارکینگ مواجه هستند، بسیاری از آنها پارکینگ را اجاره می کنند. قیمت اجاره پارکینگ بسته به محله و مساحت آن متفاوت است.

به عنوان مثال قیمت اجاره پارکینگ در ضلع جیحون تهران ماهیانه 1.5 میلیون تومان با 20 میلیون ودیعه است. به طور کلی هزینه اجاره پارکینگ ها معمولا بین 1.5 تا 3 میلیون تومان است.

با توجه به این موارد هزینه اجاره پارکینگ سالانه حدود 18 میلیون تومان خواهد بود.