برگزاری جشنواره نخستین واژه آب برای فرزندان کارکنان دستگاه های اجرایی در آبفای استان اصفهان

برای اولین بار انجام شد؛

اولین جشنواره واژه آب ویژه بچه های مجری شهرستان اصفهان برای اولین بار در آبفا استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان

اولین جشنواره واژه آب با هدف آموزش و ترویج فرهنگ مدیریت و صرفه جویی بهینه آب برگزار می شود که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تاثیرگذاری آن باشیم.

برنامه ها اولین جشنواره واژه آب برگزاری مسابقه نقاشی آب و زندگی، کارگاه آموزشی برای اولیای دانش آموزان، اجرای طرح «آب یاور» و کارگاه آموزشی ویژه معلمان و دانش آموزان بود.

جشنواره آبآیا این خبر مفید بود؟